Turnusy z dofinansowaniem PFRON - ośrodki, informacje

Lista ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON

1. Kto może się starać o dofinansowanie pobytu na turnusie?

Dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym mogą uzyskać osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne jedno z orzeczeń:

  • o zaliczeniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
  • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy
  • o niepełnosprawności, wydane osobie przed ukończeniem 16 roku życia
  • orzeczenie równoważne
  • o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym

Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.

2. Pierwsze kroki - jak zacząć ubiegać się o dofinansowanie?

Pierwszym krokiem jest uzyskanie formularzy wniosków. Obsługą wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zajmują się Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, można tam pobrać wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz wniosek o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Wzory wniosków w większości przypadków można też pobrać ze strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Następnym punktem jest wizyta u lekarza opiekującego się niepełnosprawnym pacjentem, który wypełni wniosek o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Trzeba pamiętać, że ten wniosek nie może być wypełniony wcześniej niż na 3 miesiące przed jego złożeniem.

Wniosek od lekarza, wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON wypełniony przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna oraz dokumentację poświadczającą uprawnienia do ubiegania się o dofinansowanie (patrz punkt 1.) należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (lub miejsce pobytu w przypadku osób bezdomnych lub osób niepełnosprawnych pozostających pod stałą opieką). Może tego dokonać osobiście osoba zainteresowana, jej opiekun lub organizator turnusów rehabilitacyjnych.

Jeżeli w złożonej dokumentacji czegoś brakuje, PCPR powiadomi o tym w terminie do 10 dni. Decyzja jest podejmowana w terminie do 30 dni od złożenia kompletnych dokumentów. Jeżeli w trakcie rozpatrywania złożonego wniosku pojawią się jakieś wątpliwości, PCPR powiadomi wnioskodawcę o konieczności złożenia wyjaśnień.

3. Mam decyzję o przyznaniu dofinansowania i co dalej?

Po otrzymaniu decyzji o uzyskaniu dofinansowania, osoba niepełnosprawna ma 30 dni na znalezienie turnusu i poinformowanie PCPR o swoim wyborze - nie może to nastąpić później, niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

PCPR w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia weryfikuje wybór turnusu - sprawdza, czy wybrany ośrodek posiada odpowiednie wpisy do rejestrów oraz czy jest uprawniony do przyjmowania osób z danym schorzeniem lub dysfunkcją. Jeżeli wybór nie zostanie zweryfikowany pozytywnie, PCPR informuje o tym wnioskodawcę i musi on dokonać nowego wyboru. Jeśli osoba niepełnosprawna nie wybierze innego, odpowiedniego turnusu, dofinansowanie nie zostanie przekazane.

4. Gdzie mogę pojechać na turnus?

W turnusie rehabilitacyjnym z dofinansowaniem PFRON można wziąć udział wyłącznie w ośrodku, który posiada odpowiedni wpis do rejestru ośrodków w których odbywają się turnusy, a pobyt może być organizowany wyłącznie przez podmiot posiadający odpowiedni wpis do rejestru organizatorów.

Jeżeli obiekt posiada wpis jako ośrodek, ale nie jako organizator - należy dowiedzieć się, jaki podmiot jest organizatorem turnusów w tym ośrodku i z nim się skontaktować. Wszelkie formalności muszą być załatwiane z organizatorem turnusu.

W każdym wpisie do rejestru wyszczególnione są dysfunkcje i schorzenia, z którymi mogą być przyjmowani uczestnicy turnusu. Koniecznie trzeba się upewnić, że wybrany ośrodek i organizator może przyjąć osobę niepełnosprawną z danym schorzeniem wskazanym na wniosku lekarskim. Jeśli ten warunek nie będzie spełniony, PCPR ma prawo nie uznać wyboru turnusu.

Informacje o odpowiednim ośrodku można uzyskać w PCPR, można także znaleźć właściwy ośrodek dla siebie w naszym serwisie.

5. Co mam zrobić po wybraniu turnusu?

Po akceptacji wyboru miejsca przez PCPR należy do wybranego ośrodka niezwłocznie przesłać dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania oraz druk potwierdzający wybór ośrodka.

Organizator turnusu musi potwierdzić w PCPR możliwość przyjęcia danej osoby na turnus nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu, dlatego też dokumenty należy przesłać do wybranego ośrodka odpowiednio wcześniej.

Na wyjazd należy zabrać ze sobą aktualną informację o stanie zdrowia oraz dokumentację medyczną.

6. Opiekun na turnusie

W niektórych przypadkach może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie. Do takich okoliczności zalicza się orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uczestnika (lub orzeczenie równoważne) oraz wiek osoby niepełnosprawnej poniżej 16 roku życia.

Aby dofinansowanie pobytu opiekuna było możliwe, musi to zostać uwzględnione we wniosku lekarza o skierowanie na turnus (wraz z odpowiednim uzasadnieniem).

Opiekun musi być pełnoletni lub mieć ukończone 16 lat, o ile jest członkiem rodziny zamieszkującym wspólnie z osobą niepełnosprawną. Opiekun osoby niepełnosprawnej nie może być członkiem kadry na turnusie ani nie może sam być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki.

 

Akty prawne:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. 127, poz. 721),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694).

Uwaga! Wszelkie powyższe wskazówki dotyczą wyłącznie pobytów dofinansowanych z PFRON. W przypadku pobytu pełnopłatnego (prywatnego) formalności jest znacznie mniej, szczegóły zależą od konkretnego Ośrodka.